Powrót do Informacje

PSO

bieg

I. Podstawa prawna

 •  Rozdział 3a ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 r. ( Dz. U. 2004 Nr 256 poz. 2572 z późn. zm.)
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 10 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy w szkołach publicznych
 • Statut Zespołu Szkół Ekonomicznych w Zielonej Górze (Wewnątrzszkolny System Oceniania)

II. Cele Przedmiotowego Systemu Oceniania z WF

 • diagnoza poziomu rozwoju fizycznego ucznia oraz umiejętności ruchowych i wiadomości z zakresu WF
 • ocena postępu w zakresie WF osiąganego w procesie kształcenia
 • dostarczanie informacji zwrotnej uczniom i ich rodzicom na temat stopnia opanowania materiału z zakresu WF oraz postawy na zajęciach
 • motywowanie ucznia do ciągłego rozwoju w zakresie zwiększania sprawności fizycznej, nabywania umiejętności ruchowych i zdobywania wiedzy dotyczącej szeroko pojętej kultury fizycznej
 • ciągłe modyfikowanie wymagań, treści i form zajęć WF, dostosowywanie ich do potrzeb i możliwości uczniów

III. Zasady oceniania

 • każdy uczeń jest oceniany obiektywnie i indywidualnie
 • każdy uczeń zna zasady i kryteria oceniania oraz poziomy wymagań na poszczególne oceny
 • uczeń jest informowany o każdej ocenie
 • uczeń ma prawo do uzyskania uzasadnienia oceny
 • uczeń jest na bieżąco informowany o stopniu realizacji wymagań określonych w PSO
 • w przypadku rażącego naruszenia PSO, powodującego zagrożenie oceną niedostateczną, uczeń i jego wychowawca są o tym niezwłocznie powiadamiani
 • każda nieobecność, lub nieuczestniczenie w zajęciach lekcyjnych musi być usprawiedliwione przez lekarza lub rodziców ucznia (uczeń zgłaszający przed lekcją niedyspozycję fizyczną powinien być przebrany w strój sportowy i wykonywać ćwiczenia na miarę swoich możliwości – po uzgodnieniu z nauczycielem)
 • uczeń może nie być klasyfikowany, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny semestralnej/końcoworocznej wynikających z nieobecności ucznia na ponad 50% zajęć

IV. Kryteria oceny semestralnej/końcoworocznej

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy :

§ 11. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, zajęć technicznych, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy przede wszystkim brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.

1) Podstawą pozytywnej oceny jest czynne uczestnictwo w zajęciach lekcyjnych:

– uczeń jest obecny na zajęciach, przebrany w czysty strój sportowy (dres, lub spodenki, koszulka, obuwie sportowe – zmienne) również w przypadku niedysponowania;

– uczeń przestrzega zasad BHP podanych przez nauczyciela na pierwszych zajęciach, na sali gimnastycznej oraz obiektach sportowych obowiązuje Regulamin, z którym uczeń zostaje zapoznany;

– uczeń ma zakaz korzystania na lekcji ze środków multimedialnych;

– uczeń bierze aktywny udział w lekcji, wykonując polecenia nauczyciela;

– każda nieobecność lub nieuczestniczenie w zajęciach powinno być usprawiedliwione, (dwa razy w roku szkolnym można bez konsekwencji zgłosić nieprzygotowanie do zajęć);

– uczeń oceniany jest po każdym miesiącu za przygotowanie, uczestnictwo i zaangażowanie na lekcji;

– uczeń otrzymuje dodatkowo ocenę za postawę na lekcji w każdym semestrze;

– uczeń, który w danym miesiącu opuścił ponad 50% zajęć nie otrzymuje oceny miesięcznej;

– uczeń, który jest klasyfikowany, uprawia sport wyczynowo w klubie, odniósł w danym roku szkolnym sukces na szczeblu ogólnopolskim i wyższym po udokumentowaniu (zaświadczenie z klubu) i po zaopiniowaniu dyrektora szkoły, może otrzymać ocenę celującą z przedmiotu.

2) Ocena poziomu umiejętności ruchowych i wiadomości z zakresu WF:

– uczeń ma obowiązek przystąpić do wszystkich proponowanych przez nauczyciela sprawdzianów;    przystąpienie rozumiane jest jako wykonanie zadania z odpowiednim zaangażowaniem ucznia; nieprzystąpienie do sprawdzianów wiąże się z otrzymaniem oceny niedostatecznej,

w wyjątkowych sytuacjach uczeń ma możliwość zaliczenia sprawdzianu w innej formie, ustalonej z nauczycielem;

– treści sprawdzianów są zgodne z programem nauczania i dostosowane do możliwości uczniów oraz bazy szkoły;

– uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie mógł uczestniczyć w sprawdzianie, lub chcący uzyskać wyższą ocenę, może to zrobić, ustalając z nauczycielem dodatkowy termin (w czasie konsultacji);

– uczeń ma możliwość poprawienia oceny ze sprawdzianu w terminie ustalonym z nauczycielem;

3) Ocena zaangażowania ucznia:

– uczeń oceniany jest na podstawie comiesięcznej oceny;

– uczeń otrzymuje ocenę celującą za aktywne uczestnictwo podczas 10 kolejnych zajęć;(waga 1)

– uczeń jest oceniany na podstawie ocen cząstkowych, np. za przeprowadzenie rozgrzewki, za szczególne osiągnięcia podczas zajęć lub zawodów międzyklasowych, pełnienie funkcji organizatora lub sędziego w wybranych dyscyplinach i inne przejawy aktywności w zakresie WF;

4) Ocena poziomu umiejętności ruchowych i wiadomości oraz ocena zaangażowania ucznia warunkują uzyskanie wysokiej oceny semestralnej/końcoworocznej, przy spełnieniu wszystkich warunków z punktu 1).

5) Ocena semestralna/końcoworoczna wyliczana jest na podstawie średniej ważonej:

 • comiesięcznej oceny (waga 2)
 • ocen ze sprawdzianów (waga 1)
 • pozostałych ocen (waga 1)
 • udział w zawodach międzyszkolnej ( waga 2)
 • sukces sportowy (waga 2)
 • postawa ucznia (waga 3)

V. Poziomy wymagań na poszczególne oceny

 1. Ocena niedostateczna – naganny stosunek do przedmiotu, m.in..:
 • częste opuszczanie lekcji WF bez usprawiedliwienia
 • notoryczne spóźnianie się na zajęcia
 • wielokrotny brak stroju
 • całkowity brak zaangażowania podczas zajęć
 • nieprzystąpienie do proponowanych sprawdzianów
 • utrudnianie prowadzenia lekcji
 • odmowa wykonywania zadań stawianych przez nauczyciela
 • otrzymywanie ocen niedostatecznych za każdy miesiąc
 1. Ocena dopuszczająca – nieodpowiedni stosunek do przedmiotu, brak postępu w przyswajaniu umiejętności i wiadomości:
 • opuszczanie lekcji bez usprawiedliwienia
 • wielokrotne nieuczestniczenie w zajęciach z powodu braku stroju
 • brak zaangażowania
 • niezaliczenie części proponowanych sprawdzianów
 • brak chęci do podnoszenia poziomu sprawności fizycznej
 • nieznajomość podstawowych wiadomości z wychowania fizycznego
 • otrzymywanie w przewadze ocen dopuszczających za każdy miesiąc
 1. Ocena dostateczna – obojętny stosunek do przedmiotu, niewielkie postępy w umiejętnościach:
 • mała aktywność na zajęciach
 • niezaliczenie części proponowanych sprawdzianów
 • opuszczenie bez usprawiedliwienia części zajęć
 • niewielkie zainteresowanie tematyką WF
 • braki w wiadomościach dotyczących WF
 • otrzymywanie w przewadze ocen dostatecznych za każdy miesiąc
 1. Ocena dobra – zadowalający stosunek do przedmiotu, przeciętne postępy w umiejętnościach:
 • systematyczne uczestnictwo w lekcjach, usprawiedliwienie wszystkich nieobecności
 • zaangażowanie w zadania realizowane na zajęciach
 • przystąpienie do wszystkich proponowanych sprawdzianów
 • zauważalne postępy w nabywaniu umiejętności fizycznych
 • znajomość podstawowych wiadomości związanych z WF
 • otrzymywanie w przewadze ocen dobrych za każdy miesiąc
 1. Ocena bardzo dobra – wzorowy stosunek do przedmiotu, ciągły rozwój umiejętności:
 • aktywne uczestnictwo na wszystkich lekcjach
 • uzyskanie pozytywnych ocen ze proponowanych sprawdzianów
 • dobre i bardzo dobre wyniki sprawdzianów lub/i szczególna aktywność na lekcjach
 • duże zainteresowanie i znajomość tematyki WF
 • własna inwencja w czasie realizacji zadań na zajęciach
 • otrzymywanie w przewadze ocen bardzo dobrych za każdy miesiąc
 1. Ocena celująca – jak przy ocenie bardzo dobrej oraz:
 • szczególne zaangażowanie na zajęciach
 • czynny udział w życiu sportowym szkoły (np. uczestnictwo w zawodach międzyklasowych)
 • pozaszkolne osiągnięcia sportowe
 • systematyczne uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych
 • reprezentowanie z sukcesami Szkoły w rozgrywkach miejskich i regionalnych
 • sukcesy klubowe na szczeblu ogólnopolskim ,europejskim i światowym

VI. Zwolnienia lekarskie

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy :

§ 5. 1. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

2. Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki, na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

3. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, o którym mowa w ust. 2, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej, a w szkole policealnej – semestralnej, oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”

Uczeń, przed wizytą u lekarza pobiera druk dotyczący form wysiłku fizycznego, w których może uczestniczyć, od nauczyciela WF, lub w sekretariacie Szkoły. W przypadku całkowitego zwolnienia rodzice (opiekunowie) składają podanie o zwolnienie do Dyrektora Szkoły. Po wydaniu decyzji uczeń jest zwolniony z zajęć.

W przypadku możliwości uczestniczenia w niektórych formach aktywności, uczeń bierze udział w zajęciach WF na miarę swoich możliwości, uzyskując ocenę semestralną na podstawie uczestnictwa w zajęciach, aktywności i ocen ze sprawdzianów, które może zaliczyć.

VII. Ewaluacja Przedmiotowego Systemu Oceniania

Na koniec roku szkolnego komisja nauczycieli WF dokonuje ewaluacji PSO. Ewaluacja obejmuje:

 • stopień realizacji założeń planów wynikowych przez poszczególnych nauczycieli
 • podsumowanie wyników nauczania
 • analizę ilości zwolnień lekarskich

Wyniki ewaluacji są podstawą do formułowania założeń do planu pracy komisji na kolejny rok szkolny.

Zespół nauczycieli wychowania fizycznego w ZSEk.